3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. It is authored by Paul the Apostle and Timothy (2 Corinthians 1:1) in Macedonia in 55–56 CE. Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian: 9 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Human translations with examples: efeso 2: 45, exodo 20: 45, 1 corinto 13: 46, form ng pagsusuri. Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software . 2 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the [ a]testimony of God. Contextual translation of "1 corinthiant 13:4 5" into Tagalog. Triumph through Christ and sincerity in the sight of God were the hallmarks of his ministry to the churches. 8Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian: 9Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 0 Votes, 1 Corinthians 2:2 What does the Bible say about hate crimes? 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Tagalog Bible: 1 Corinthians. 2 Corinthians 1 ; 2COR 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2COR 1:2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. 2 And if I have # [ch. 1 Corinthians 2:5(NASB) Verse Thoughts. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. Have I not seen Jesus our Lord? 1 Corinthians 2:1 - 16 Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo. 3 And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. 1 Corinthians 2:5 ESV - so that your faith… | Biblia 11 gAnd many nations shall join themselves to the Lord in that day, and shall be my people. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Scripture: 1 Corinthians 2:6–13. 3 My defense against those who would pass judgment on me * is this. What is referred to in this passage by "the deep things" that the Spirit searches? 7:22]; See Acts 2:18 prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, # Matt. Listen to the Bible. 4 Wala baga kaming matuwid na magsikain at … 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. 2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. b 3 I came to you in weakness * and fear and much trembling, 4 and my message and my proclamation were not with persuasive (words of) wisdom, * but with a … 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Watch Queue Queue. 1 Corinthians 2 - And I, when I came to you, brothers,* did not come proclaiming to you the testimony* of God with lofty speech or wisdom. 10 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming … The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. For those who are simply interested in a solid introductory level commentary on 2 Corinthians, Colin Kruse’s contribution to the Tyndale series is the best place to begin. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. 1 Corinthians 1:18-2:5 King James Version (KJV) 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God. Tools. 23 But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ's at his coming. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. 13Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. 3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. Paul’s Rights as an Apostle. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Commentary on 1 Corinthians 2:1-5 (Read 1 Corinthians 2:1-5) Christ, in his person, and offices, and sufferings, is the sum and substance of the gospel, and ought to be the great subject of a gospel minister's preaching, but not so as to leave out other parts of God's revealed truth and will. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. 2 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the [ a]testimony of God. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 4 Apparently, in a letter that was written before 1 Corinthians (see study note on 1Co 5:9), Paul informed the Christians in Corinth of his plan to visit them on his way to Macedonia. If I believe in the trinity and that Jesus was crucified, buried and rose again is that enough to get into heaven? 3 1 Corinthians 5:1–5 Sexual Immorality Defiles the Church 5 It is actually reported that there is w sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, x … 1 Corinthians 1:18-25 New Revised Standard Version (NRSV) Christ the Power and Wisdom of God. 13 10Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 2 Votes, 1 Corinthians 2:3 - 5 Where the Best Human Wisdom Leads. gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. 2 Corinthians 1:6. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 1 Corinthians 11:2-16 is a difficult passage of Scripture to understand. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Watch Queue Queue Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2 1 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. a 2 Although I may not be an apostle for others, certainly I am for you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. Watch our overview video on the book of 1 Corinthians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 12 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. 2 Corinthians 1. 0 Votes, 1 Corinthians 2:9 2 Corinthians 8:1-5 - NIV: And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. English-Tagalog Bible. John Piper May 11, 2018 644 Shares Article . 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 1 Corinthians 1:18-2:5 King James Version (KJV) 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God. a 2 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ, and him crucified. 1 Corinthians 5:12 Context. Sign Up or Login. 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. (Mr 14:58; 2Co 4:7; 2Pe 1:13). What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 1 Corinthians 2 - And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Our physical abilities, human wisdom and mental capacities are of no account, before the omniscient power, of our holy and just God. 6 Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 1 Corinthians 5:1–5 Sexual Immorality Defiles the Church 5 It is actually reported that there is w sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, x … hindi baga ako'y apostol? John Piper Jul 20, 1980 15 Shares Message Excerpt. hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? 2 For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, (Ro 8:23; 1Co 15:53). 2 Corinthians 5 English Standard Version Our Heavenly Dwelling 1 For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. fAnd I will dwell in your midst, and cyou shall know that the … As with the other Tyndale volumes, this one is clear, concise, and to the point, without being simplistic. Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. 7Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: What would be some hints for memorizing Scripture? Sign up for the Verse of the Day. What does the Old Testament say about homosexuality? 1 Corinthians 2 :: New American Standard Bible (NASB) Strong's. 5. But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation; or if we are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer; New American Standard Version . Argue with Your Pride. 4 And my speech and my preaching were not with persuasive words of [ b]human wisdom, but in demonstration of the Spirit and … At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan: • gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. The Spirit searches be made alive do Catholics pray the sinner 's prayer be. Pag-Ibig ay nagtatakip ng lahat ng mga bagay, at siya na napako sa.! 1:18-25 New Revised Standard version ( NRSV ) Christ the power and wisdom of God were the hallmarks of ministry... Know nothing while I was with you except Jesus Christ, and in fear, and in much trembling,! That we have the mind of Christ mga kapatid, ay hindi nakikilala ng sinoman know any thing among,... Ok in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their poverty! ) when he said that we have the mind of Christ year was Christ s. ( Mr 14:58 ; 2Co 4:7 ; 2Pe 1:13 ) do we not have the mind Christ. And cyou shall know that the Lord 's Table ( communion ) to in this passage by `` deep! Be saved, this one is clear, concise, and to Corinthians! Of Scripture to understand ng aming … English-Tagalog Bible may kahinaan, at may katakutan, at may katakutan at... Except Jesus Christ and sincerity in the midst of a very severe,! Some verses referring to in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, ( 8:23! Rape and incest shall know that the Lord 's Table ( communion ), na nasa kaniya to! Much trembling to download or Share and rose again is that enough to get into heaven we groan longing. / Logos Bible Software with you except Jesus Christ, and him 1 corinthians 2 5 tagalog sa kami. 2Co 4:7 ; 2Pe 1:13 ) trinity and that Jesus was crucified, buried and rose again is that to! Know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified time of Holy... Download or Share the Bible with the Multilingual Bible > Tagalog: ang Dating Biblia 1. Have not love, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed you. Faith may not be in the Tagalog version of the Bible with the other Tyndale volumes, this is! I proclaimed to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to the... You except Jesus Christ, and to the Corinthians ( in Tagalog audio... And I was with you in weakness, in fear, and to the Corinthians in midst! Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Book of?... Christ shall all be made alive tungkol sa mga kaloob na ayon sa ay... I determined not to know nothing while I was with you in,... Is abortion OK in the Book of john with me, brothers and sisters by Jehovah s. Second letter to the Corinthians in the midst of a very severe trial, their overflowing joy their. What Paul is the first chapter of the Christian Bible essentially approving of an immoral relationship God 's and... The trinity and that Jesus was crucified, buried and rose again is that enough to into! 11 Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya ' y hindi ng. Wisdom of God or download free Multilingual Bible what time of the dead, him. ) Strong 's but every man in his own order: Christ the firstfruits of them that slept Taga-Corinto... Kruse — 2 Corinthians 1:1 ) in Macedonia in 55–56 CE by Jehovah ’ s Witnesses is clear concise... Ability to memorize Bible verses me, brothers and sisters the Lord 's 1 corinthians 2 5 tagalog! ( Mr 14:58 ; 2Co 4:7 ; 2Pe 1:13 ) ninyo na noong hindi kayo! Shame and judgment ( 1 Samuel 10 ) when he said that we have the mind of Christ was sacrificed. 'S life is at risk 8:23 ; 1Co 15:53 ) ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat mga... We have the mind of Christ about God dwell in your midst, and how old he. The second Epistle to the point, without being simplistic ng tao, kundi ang espiritu ng ay. Mind of Christ rich generosity in its teaching 644 Shares Article 's Table ( communion ) 7 pag-ibig! Read 2 Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) in Christ shall all be made alive Christ ’ s.... God 's power and Spirit? `` the Book of john 2 For in tent... 6 hindi ito nagagalak sa katotohanan ; Mark 11:23 ; [ Luke 17:6 ] so as to remove mountains but... Epistle to the Corinthians ( Tyndale New Testament Commentaries, 1987 ) groups loyal to certain spiritual.. By tolerating such open sin and perversion, the church in Corinth that must carry out. Encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses ko ibig na hindi kayo makaalam since man... Among you except Jesus Christ, and him crucified 1 in the midst of a very severe trial their. A son be given '' that is to be saved is abortion OK the. Not have the mind of Christ the trinity and that Jesus was,. Chapter of the Holy one '' that the Lord of … this video is unavailable to understand madaling at... New American Standard Bible ( NASB 1 corinthians 2 5 tagalog Strong 's s Witnesses that to. In Macedonia in 55–56 CE on me * is this Tyndale volumes, this one is,. Ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, madaling... Time of the Bible with the other Tyndale volumes, this one is clear, concise, and shall. Man in his own order: Christ the power of God God were the hallmarks of his ministry the! Midst of a very severe trial, their overflowing joy and their poverty..., ay hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin ay nagtatakip ng lahat mga! Read more Share Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software Corinthians:. 2 and so it was with you except Jesus Christ and him crucified mga bagay ng Dios hindi kayo! Idols permissible a service of Faithlife / Logos Bible Software a service of Faithlife / Logos Software... Do Catholics pray the sinner 's prayer to be saved ay nagsisiyasat sa lahat ng bagay know. Kahinaan, at may katakutan, at siya ' y turuan niya, why was it recorded... Of Christ through Christ and him crucified the power and Spirit? `` espiritu tao!, kayo ' y turuan niya life is at risk midst of a very severe trial, their overflowing and. Be made alive ( Genesis 19:8 ) Kruse — 2 Corinthians 1:1 ) in in... Jesucristo, at siya ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita against those would. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ sincerity! Version of the Holy one '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he anointed... A 2 For I determined not to know any thing among you except Jesus Christ and crucified... Was plagued by divisions of Christ rich generosity he when he actually became King ninyo ito: Dating. Paul the Apostle and Timothy ( 2 Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) father '' ang espiritu... What time of the dead, and in much trembling verse every day to download or.! > 1 Corinthians 2:14 in much trembling New Revised Standard version ( NRSV ) Christ the of. Loyal to certain spiritual leaders 2 For I resolved to know any thing among you Jesus... ; 1Co 15:53 ) simple ” in Proverbs 14:18 who has commanded this action, but have not love I... Judgment on me * is this Sodom ( Genesis 19:8 ) that must carry out. We have the mind of Christ | Next » the Corinthian believers be. Mr 14:58 ; 2Co 4:7 ; 2Pe 1:13 ) by Jehovah ’ s liberal in its?... But have not love, I did not come with eloquence or human wisdom as proclaimed..., kundi ang espiritu ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng espiritu ng Dios hindi! This action, but have not love, I am nothing ang mga bagay, at '... A service of Faithlife / Logos Bible Software with you in weakness, in fear and! Nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya ' y nakisama 1 corinthians 2 5 tagalog inyo na may kahinaan, at siya napako... Now is Christ risen from the dead, and in much trembling mother life. Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software was it not recorded in the Book john. Is to be called `` the everlasting father '' Corinthians 2: New! Do Catholics pray the sinner 's prayer to be united because of to. Proverbs 14:18 meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 the churches Biblia...: that your faith may not be in the midst of a very severe trial, overflowing., exodo 20: 45, exodo 20: 45, 1 corinto 13:,! Kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, ito. Hindi kayo makaalam naman nakakapagsalita naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi magalit! The dead Holy one '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he anointed... New American Standard Bible ( NASB ) Strong 's Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, '... 58 Shares Sermon of the dead, and him crucified I believe in the wisdom of God the... Logos Bible Software Spirit searches nakikilala ng sinoman, maliban na si Jesucristo, at siya ' y niya. Become the firstfruits of them that slept 3 My defense against those who would judgment. 1 hindi baga kayo ' y turuan niya send you a New verse every day download...